Framelding

Framelding skal ske pr. mail til Musikskolens kontor

§ 1 – Betaling

Priser og rateantal fremgår af Musikskolens takstblad.

Musikskolen udsender i slutningen af september de første girokort.
Betaling til Musikskolen kan tilmeldes Betalingsservice (BS.)

Musikskolen giver ikke meddelelse ved afmeldelse fra BS, ligesom der ikke automatisk genfremsendes nyt girokort.

§ 2 – Bortkomne girokort

Meddelelse om bortkomne girokort skal gives til Musikskolens kontor, hvor det aftales hvorledes den fremtidige betaling skal foregå.

Genfremsendelse af girokort kan medføre et gebyr på kr. 25,00 pr. girokort, som vil blive opkrævet via faktura eller pålagt førstkommende betaling. 

§ 4 – Rykkergebyr

Da betalinger til Musikskolen er tillagt udpantningsret jf. § 5 beregnes og opkræves der efter Lov om gebyrer og Morarenter (Lov nr. 939 af den 27.12.1991) et gebyr på kr. 250,00 pr. rykker.

Beregnet rykkergebyr kan ikke eftergives med mindre rykning og betaling har krydset hinanden, eller der fejlagtigt er fremsendt rykker. 

§ 5 – Udpantning

Da Frederikshavn Byråd har vedtaget dette betalingsregulativ er betalinger til Musikskolen tillagt udpantningsret jf. udpantningslovens § 1 stk. 1 nr. 3.
Inddrivelse sker via kommunens betalingskontor, der kan fremsende kravet til inddrivelse hos SKAT.

§ 6 – Modregning


Ved restance forbeholder Frederikshavn Kommune sig ret til modregning jf. dansk rets almindelige regler om modregning.

§ 7 – Tilbagebetaling


Der tilbagebetales ikke i følgende tilfælde:
- elevafbud.
- elevforsømmelser.
- de 2 første lærerafbud. Yderligere lærerafbud refunderes efter sæsonens slutning eller fratrækkes 1. rate i den kommende sæson, såfremt at eleven er gentilmeldt.
Den til en hver tid værende leder af Musikskolen træffer afgørelse om tilbagebetaling, hvis der opstår situationer, der ikke falder ind under de ovenfor nævnte tilfælde.

§ 8 – Erstatninger


Erstatninger jf. de generelle betingelser § 13 er ikke tillagt udpantningsret, hvorfor erstatningskrav vil blive inddrevet via kommunens advokat for gennem Fogedretten at få kravet dækket.
Omkostninger til advokat, Fogedret, politifremstilling mv. pålægges skyldner. 

§ 9 – Bortvisning pga. manglende betaling 

Musikskolen forbeholder sig ret til at bortvise elever fra undervisningen, hvis betaling for undervisningen udebliver.

Bortvisning medfører ikke, at den økonomiske binding af tilmeldingen bortfalder.

Når restancen er betalt kan undervisningen genoptages.

Restancen vil også ved bortvisning blive tvangsinddrevet af pantefogeden. 

§ 10 – Tvangsudmelding 

Musikskolen forbeholder sig ret til, med dags varsel, at tvangsudmelde bortviste elever, hvis der er elever på venteliste til pladsen.

Betaling indtil tvangsudmelding vil fortsat blive opkrævet og tvangsinddrevet 

§ 11 - Afdragsordninger 

I særlige og enkeltstående tilfælde kan der indgås aftale om afdragsvis betaling af restancer til Musikskolen.

Afdragsordningen indgås med kommunens betalingskontor.

 

Gældende fra d. 1. juni 2012